Lyrics Natasha Ostrovskaya - Falling Down

Release date: 02-12-2021

Song cover: Natasha Ostrovskaya - Falling Down

🎶 Who is the author of the song Falling Down?

Song Falling Down wrote Natasha Ostrovskaya.

🎤 Who sings a song Falling Down?

Song Falling Down performedNatasha Ostrovskaya.