RU

Lyrics Sting - Captain Bateman's Basement

Release date: 20-11-2021

Song cover: Sting - Captain Bateman's Basement

🎶 Who is the author of the song Captain Bateman's Basement?

Song Captain Bateman's Basement wrote Sting.

🎤 Who sings a song Captain Bateman's Basement?

Song Captain Bateman's Basement performedSting.